1

4

 

 

336527762 116141638021808 5530352494802159799 n

5

 

 

3

6

 

 

336780137 736807058110693 8345702805852336122 n

8

 

 

1. 6 ชองทางรบขอรองเรยน ขอเสนอแนะ กฟผ

2. ชองทางและขอรองเรยน ขอเสนอแนะ ทเกยวของกบ กฟผ

3. ขนตอนการจดการและหลกเกณฑการพจารณาขอรองเรยน กฟผ

egat center
15311811531183

1531182
1531184

⚡ ขุมพลังงานท่ามกลางหุบเขา "Smart Grid แม่ฮ่องสอน" ⛰︎
ต้นแบบพลังงานสะอาด ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานแห่งอนาคต

📌 แม่ฮ่องสอนจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงได้ จังหวัดนี้จึงต้องพึ่งพาแหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่สะงา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน และโซลาร์ฟาร์ม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นส่วนเสริม
💫 หากระบบส่งไฟฟ้าที่เชื่อมโยงไฟฟ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระยะทางยาวกว่า 170 กิโลเมตร มีปัญหาขัดข้อง จากสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา จึงมักเกิดเหตุการณ์ลมพายุพัดต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการเผาป่า และดินโคลนถล่ม แม่ฮ่องสอนจึงมีเหตุการณ์ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้งและยาวนานที่สุด
💛 โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 ด้วยความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงพลังงาน พพ. กฟผ. และ กฟภ. เพื่อจำลองโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีขนาดเล็กลง ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเข้ามาบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ซึ่ง 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ Smart สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ได้ คือการเดินหน้า "Smart Energy" ที่ประกอบไปด้วยโซลาร์ฟาร์ม แบตเตอรี่ และระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป
🎯 ปัจจุบันโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพัฒนาสู่แผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานให้ชาวแม่ฮ่องสอนใช้พลังงานอย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพต่อไป


.

โคกหนองนาโมเดล เขื่อนภูมิพล

316126387 183272364249500 6749521484960718175 n
274715037 125898719985623 3783152174148205129 n
283080145 147934184448743 6323788883247522828 n
352978510 260770286499707 787890165864052964 n
316665443 183871714189565 7681747154029370474 n
333112042 3508907456053907 5991253096333918174 n
352781490 260770119833057 3530216829806251057 n
353062449 260765076500228 2368716895923966 n

 จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560