banner2-29042567

      yanheefoundation    Banner-

 

1

4

 

 

336527762 116141638021808 5530352494802159799 n

5

 

 

3

6

 

 

336780137 736807058110693 8345702805852336122 n

8

 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต กฟผ.

เว็บไซต์อินทราเน็ต กฟผ. ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ฯ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ฯ ขอเรียนว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

นิยาม

๑. กฟผ. คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๒. ผู้ให้บริการ คือ ผู้ดูแลเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต กฟผ. หรือ ผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจากผู้บริหาร (อขภ.)

๓. ผู้ใช้งาน คือ พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว ลูกจ้างสัญญาจ้าง ที่ต้องใช้งานระบบอินทราเน็ต กฟผ. เข้ามาใช้งานภายในเว็บไซต์อินทราเน็ต กฟผ. เพื่อใช้บริการ ค้นหาข้อมูล และลิงค์ต่างๆ ภายในเว็บไซต์

๔. ผู้ใช้บริการ คือ ผู้ใช้งาน และผู้ขอใช้บริการ ผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต กฟผ.

๕. ผู้ขอใช้บริการ คือ พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว ลูกจ้างสัญญาจ้าง ที่ต้องการนำข้อมูล และลิงค์ภายในองค์กร นำขึ้นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต กฟผ.

๖. ข้อมูล คือ ข้อความ ประกาศ ข่าวสาร คำสั่ง ชุดคำสั่ง ภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านกระบวนการใดๆ ทั้งที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์

๑.ข้อกำหนด

๑.๑ ผู้ให้บริการ จะให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” และภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดเพิ่มเติมไว้สำหรับบริการหนึ่งบริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะ”

๑.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของ ผู้ให้บริการ

๑.๓ ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของ ผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ ผู้ให้บริการ

๑.๔ ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะ ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนดทั่วไป

๑.๕ ผู้ให้บริการ คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

๒.การยอมรับข้อกำหนด

๒.๑ ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้

๒.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(๑) ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข้อกำหนด โดย ผู้ให้บริการ จะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในแบบขอใช้บริการ

(๒) โดยการใช้บริการของ ผู้ให้บริการ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

๒.๓ ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

๓. การให้บริการ

๓.๑ ผู้ให้บริการ อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๓.๒ ผู้ให้บริการ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฏระเบียบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน ๗ วัน

๓.๓ การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยมีการแจ้ง(ไม่ต้องแจ้ง)ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๓.๔ ผู้ให้บริการ อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการ หรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ อปท. ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง ผู้ให้บริการ

๔. การใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการ

๔.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ ผู้ให้บริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

๔.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับ ผู้ให้บริการ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๔.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ ผู้ให้บริการ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ผู้ให้บริการ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๔.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ กฟผ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

๔.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ผู้ให้บริการ หรือเจ้าของหน่วยงาน โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๔.๖ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

๕. การใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการ

๕.๑ ผู้ขอใช้บริการจะต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือ ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้รับรองในการขอนำข้อมูล ขึ้นเว็บไซต์ โดยที่ผ่านระบบเมล์ ผู้ให้บริการ บันทึกหรือ แบบฟอร์มขอใช้บริการนำข้อมูลข่าวสารประกาศบนเว็บไซต์ (ตามมาตรฐาน ISO 207001)

๕.๒ ผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล ภายในองค์กร และไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

๕.๓ ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีการกำหนดวัน/เดือน/ปี การนำข้อมูลขึ้น และการนำข้อมูลลงจากเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ

๕.๔ ผู้ขอใช้บริการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนนำขึ้นและหลังจากที่ได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์แล้ว

๕.๕ ผู้ขอใช้บริการจะขอให้นำข้อมูลขึ้นหน้าแรกเว็บไซต์อินทราเน็ต ผู้ให้บริการ จะให้แสดงผลในหน้าแรกได้ไม่เกิน ๑๕ วัน หรือ ๑ เดือนนับจากวันนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ หลังจากนั้นจะย้ายไปอยู่ตามหัวข้อของแต่ละบริการภายในเว็บไซต์ฯ

๖. การนำข้อมูลขึ้น

๖.๑ ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลขึ้นหลังจากได้ต้นฉบับจากผู้ขอใช้บริการ ส่งมายังผู้ให้บริการทำการนำขึ้นภายใน 5 วันทำการ (ยกเว้น กราฟิกแบรนเนอร์ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรูปแบบแต่ละงาน)

๖.๒ ผู้ให้บริการจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น ถ้ามีการผิดพลาดภายในข้อมูลจะไม่ขอนำขึ้นจนกว่าจะประสานงานแล้วเสร็จ

๖.๓ ผู้ให้บริการจะร่วมพิจารณากับผู้ขอใช้บริการในการกำหนดตำแหน่งนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ฯ ตามหัวข้อที่เหมาะสม 

๗. เนื้อหาในบริการ

๗.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

๗.๒ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

๗.๓ ผู้ให้บริการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งผู้ให้บริการ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางหน่วยงาน ผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้อง

๗.๔ ผู้ให้บริการ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่ ผู้ให้บริการ มิได้เป็นผู้สร้างขึ้น โดยเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้น ต่อบุคคลใดๆ รวมถึง ผู้ให้บริการ ด้วย

๘. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๘.๑ ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

๘.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ กฟผ. กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชา กฟผ.

๘.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ ผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา กฟผ.

๙. การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บ

๙.๑ intranet.egat.co.th จะเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บโดยใช้บริการ Google Analytics ที่นิยมใช้ทั่วไป
Google Analytics จะเก็บ "ข้อมูล" ของผู้เข้าชมเว็บทุกราย (ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก) เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ แต่จะไม่เก็บ "ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้" เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ พิกัด ฯลฯ อ่านรายละเอียดได้จาก Google Analytics Privacy Overview

๙.๒ ผู้ที่ไม่ต้องการให้ Google Analytics เก็บข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือเสริมของเบราว์เซอร์อย่าง Google Analytics Opt-out Browser Add-on หรือ NoScript ได้

๙.๓ นโยบายการเก็บ log ของ intranet.egat.co.th จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยและการดูแลระบบเท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง

๑. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) http://www.ega.or.th

๒. ทีมลายไทย (JoomlaCorner) http://www.joomlacorner.com


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

egat center
15311811531183

1531182
1531184

⚡ ขุมพลังงานท่ามกลางหุบเขา "Smart Grid แม่ฮ่องสอน" ⛰︎
ต้นแบบพลังงานสะอาด ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานแห่งอนาคต

📌 แม่ฮ่องสอนจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงได้ จังหวัดนี้จึงต้องพึ่งพาแหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่สะงา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน และโซลาร์ฟาร์ม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นส่วนเสริม
💫 หากระบบส่งไฟฟ้าที่เชื่อมโยงไฟฟ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระยะทางยาวกว่า 170 กิโลเมตร มีปัญหาขัดข้อง จากสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา จึงมักเกิดเหตุการณ์ลมพายุพัดต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการเผาป่า และดินโคลนถล่ม แม่ฮ่องสอนจึงมีเหตุการณ์ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้งและยาวนานที่สุด
💛 โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 ด้วยความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงพลังงาน พพ. กฟผ. และ กฟภ. เพื่อจำลองโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีขนาดเล็กลง ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเข้ามาบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ซึ่ง 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ Smart สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ได้ คือการเดินหน้า "Smart Energy" ที่ประกอบไปด้วยโซลาร์ฟาร์ม แบตเตอรี่ และระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป
🎯 ปัจจุบันโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพัฒนาสู่แผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานให้ชาวแม่ฮ่องสอนใช้พลังงานอย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพต่อไป


.

ศูนย์การเรียนรู้ ผาบ่อง

⚡️ เปิดโลกกว้างพลังงานแสงอาทิตย์ ☀️ ทำความรู้จักกับสมาร์ทกริด โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนและชมความมหัศจรรย์ของชุมชนผาบ่อง ไปพร้อม ๆ กันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการ เวลา 9.00 - 16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สามารถจองรอบชมได้ ดังนี้
รอบชม 1 เวลา 9.00 - 10.30 น.
รอบชม 2 เวลา 10.30 - 12.00 น.
รอบชม 3 เวลา 13.00 -14.30 น.
รอบชม 4 เวลา 14.30 - 16.00 น.
จองรอบชมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
หมายเหตุ : กรณีไม่ได้จองรอบชมล่วงหน้า รอบเข้าชมเต็ม หรือ มาช้าเกิน 15 นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชมรอบถัดไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองรอบเข้าชม
📞 โทร. 098-185-2805
📩 Inbox Facebook Page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง

400355380 208124958985224 6825818330934294399 n
400651673 210952408702479 1777468880156888359 n

400594082 208125602318493 8397029292311150808 n

400589873 210952458702474 4429200912895993966 n
400447011 208125022318551 1082352135707677318 n
400230046 208126145651772 9058409000400064611 n

ศูนย์การเรียน กฟผ.แม่ออน

402335200 682363833995626 2278401851283367871 n
402413270 680312320867444 1334755926219641353 n
402278643 682363907328952 2506618689102277847 n

401004792 680317950866881 728094976304446149 n
402252392 682364063995603 6221877965715410094 n

⚡️ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน แหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงาน & แหล่งบูรณาการเชิงพื้นที่
💘ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน และติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมผลไม้สมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมออน ละอ่อนรัก(ษ์)ถิ่น ที่กฟผ. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน หลังได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แยมผลไม้สมุนไพรจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อวางแผนส่งเสริมการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอแม่ออน
🙌🏻 อยากชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน ศูนย์การเรียนรู้ที่มากกว่าความรู้ คือความสนุกที่ทุกคนเข้าถึงได้
เปิดให้เข้าชม ฟรี
ทุกวัน จันทร์ – เสาร์
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองรอบการเข้าชม
☎️โทร 053-037-088
📩 Inbox page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน

โคกหนองนาโมเดล เขื่อนภูมิพล

316126387 183272364249500 6749521484960718175 n
274715037 125898719985623 3783152174148205129 n
283080145 147934184448743 6323788883247522828 n
352978510 260770286499707 787890165864052964 n
316665443 183871714189565 7681747154029370474 n
333112042 3508907456053907 5991253096333918174 n
352781490 260770119833057 3530216829806251057 n
353062449 260765076500228 2368716895923966 n

 จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560